Notulen ALV oktober 2023

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hagenbroek

Datum: 30 oktober 2023

Aanvang: 19.30 uur

Afwezig met kennisgeving:

 • Mw. van Herk
 • Fam. v.d. Berg
 • Dhr. J. v.d. Molen
 • Fam. S. Zwanepol
 • Fam. Mulder
 • Familie Rook
 • Mw. Van Rhijn

Aanwezig: leden conform presentielijst inclusief bestuur.

Aanvang 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Ledenvergadering 9 april 2019
 3. Jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)
 4. Financieel jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)
 5. Verslag van kascontrolecommissie 2022 (aansluitend decharge bestuur)
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2023
 7. Vaststellen contributie 2024
 8. Herbenoeming en mutaties bestuursleden
 9. De heer Fijn (penningmeester) heeft zijn taken neergelegd per 1 januari 2023
 10. Nieuw bestuurslid (Willy van Rhijn)
 11. De overige bestuursleden zijn sinds 2021, als gevolg van de coronaperiode, officieel niet herbenoemd. Dit dient alsnog te gebeuren (tot 2025).
 12. Introductie wijkwethouder Erik Faber
 13. Nieuws van de wijkverbindster Tamara Pietersz
 14. Nieuws van de wijkagent Gerard Horst
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Ad 1    Opening door de voorzitter

De voorzitter opent om 19.38 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij noemt daarbij in het bijzonder de aanwezigheid van erelid de heer Barens, de heer Faber (wijkwethouder) mevrouw Pietersz (Wijkverbindster) en de heer Horst (wijkagent).

Tijdens de opening wordt vanuit de zaal opgemerkt dat het niet duidelijk was waar de ‘vooraf beschikbaar gestelde documenten’ online te vinden waren. Uiteindelijk blijkt dat op de uitnodigingsbrief voor deze vergadering wel staat vermeld waar e.e.a. vooraf kon worden geraadpleegd. De secretaris deelt de documenten in kwestie (sociaal jaarverslag, notulen 2019 en financieel jaarverslag) alsnog tijdens de vergadering uit.

Ad 2    Notulen Ledenvergadering 9 april 2019

De notulen van de laatstgehouden ALV worden gedurende de vergadering gecomprimeerd doorgenomen en worden vastgesteld.

Ad 3    jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)

De secretaris geeft een samenvatting van het vooraf beschikbaar gestelde jaarverslag.

Dit wordt in orde bevonden en ter vergadering vastgesteld.

Ad 4    Financieel jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)

De voorzitter geeft een korte toelichting op het vooraf beschikbaar gestelde financieel jaarverslag.  De vereniging staat er financieel gezond voor. Er wordt nogmaals aangegeven dat in 2022 geen contributie is geheven, omdat de vereniging als gevolg van de covid periode langere tijd op een laag pitje heeft gestaan. De leden hebben verder geen vragen.  

Ad 5 Verslag van kascontrolecommissie 2022

Mevrouw Veenstra en de heer Poelarends zijn  allebei aanwezig. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Veenstra. Zij brengt kort verslag uit van de kascontrole. Alles is in orde en ziet er keurig uit (tijdens de controle zijn een aantal dubbeltellingen geëlimineerd). Aansluitend wordt door de vergadering algehele decharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid.

Ad 6 Benoeming leden kascontrolecommissie 2023

Tijdens de vergadering worden twee nieuwe leden voor de kascommissie benoemd. Mevrouw Veenstra is op basis van de statuten niet verkiesbaar. De heren Goosen en Diender zijn bereid gevonden zitting te nemen in de kascommissie m.b.t. boekjaar 2023.

Ad 7    Vaststellen contributie 2023

De contributie voor 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5,–

Het verzoek om contributie te betalen zal zo snel als mogelijk aan de leden worden verstuurd.

Ad 8    Herbenoeming bestuursleden

De secretaris geeft aan dat als gevolg van de covid periode een aantal benoemingen zijn verlopen. De voorzitter vraagt de leden om alsnog akkoord te gaan met de herbenoeming van  respectievelijk Vincent Agema, Hannie Wijnhoud en Thea Agema Schilder en wel  met terugwerkende kracht naar respectievelijk 21/5/2021, 1/10/2021 en 1/10/2021. De leden gaan hiermee akkoord. Deze drie leden zijn dan aftredend per respectievelijk 21/5/2025, 1/10/2025 en 1/10/2025.

Tijdens de vergadering wordt afscheid genomen van penningmeester Wim Fijn. Hij heeft zijn taken neergelegd per 1 januari 2023. Wim Fijn wordt bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Aan het einde van de vergadering wordt aan hem een presentje uitgereikt.

De voorzitter is verheugd te kunnen meedelen dat een lid bereid is gevonden zitting te nemen in het bestuur. Het betreft Willy van Rhijn. Willy kan door omstandigheden niet op de vergadering aanwezig zijn, zodat de persoonlijke kennismaking op een later moment zal plaatsvinden, uiteraard mits de aanwezige leden met de benoeming van mevrouw van Rhijn akkoord zullen gaan.

De toetreding van mevrouw Van Rhijn heeft een aantal verschuivingen tot gevolg binnen het bestuur. Hannie Wijnhoud rouleert en wordt de nieuwe penningmeester. Vincent Agema rouleert en wordt de nieuwe voorzitter, Willy van Rhijn wordt de nieuwe secretaris. Thea Agema-Schilder blijft aan als algemeen bestuurslid.

De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de aanstelling van Willy van Rhijn en de herbenoeming van alle bestuursleden (inclusief nieuwe functies).

      
      
      

Ad 9    Introductie Erik Faber

De voorzitter geeft het woord aan de heer Faber. De wijkwethouder vindt inwonersparticipatie erg belangrijk. De wijkvereniging speelt daar een belangrijke rol in. Hij wijst op de manier waarop het al functioneert in  dorpskernen als Zalk. Daar fungeert de wijkvereniging als een belangrijke schakel en heeft de vereniging een grotere sociale betekenis.  De wijkwethouder erkent de problematiek om de verenigingen overeind te houden. In algemene zin is het lastig om bestuursleden te vinden en de jonge(re) generaties hierbij te betrekken. Hoe geef je daar als burgers meer schwung aan?

Vanuit de leden wordt aangehaakt op dit onderwerp. Participatie is belangrijk, maar dan is het altijd raadzaam om over en weer na elkaar te luisteren. Als voorbeeld wordt het groenbeheer / maaibeleid aangehaald. Is er eigenlijk wel groenbeheer, als je ziet dat al het bestaande groen wordt weggehaald en er gras voor terugkomt? De wijkwethouder geeft aan dat dit beleid er wel degelijk is, maar dat dit kennelijk beter kan worden gecommuniceerd.  Het huidige maaibeleid wordt tijdens de vergadering uitgebreid behandeld. De firma Nentjes heeft er rondom de wijk een puinhoop van gemaakt. Er is verkeerd materiaal ingezet (o.a. te zwaar) in een te natte periode. Ook de Henk Steenkbeekhof wordt genoemd. De vissteiger komt niet tot z’n recht als gevolg van het maaibeleid (1,5 meter onkruid).

De wijkwethouder wijst er op dat je als burger wel moet melden om zo de communicatie open te houden. In dit voorbeeld is dit echter wel gebeurd aldus de secretaris. Er is individueel gemeld bij de gemeente, gemeld via het klachtenloket en gemeld bij de wijkverbindster. Meer hadden de bewoners niet kunnen doen.

De wijkwethouder neemt dit er harte en wijst op de nieuwe bestuurscultuur. Het moet van twee kanten komen, maar de gemeente zal ook beter (lees: anders) moeten gaan acteren. Achteruitkijken en oude voorbeeld aanhalen heeft weinig zin, hetgeen onder de aanwezige leden wordt beaamd. 

Er komt vanuit de leden nog een vraag over Vraag over de travo huisjes. Deze worden steeds groter. Hoe kun je dit gezamenlijk met de wijk indelen en invullen. De wijkwethouder vindt dit een goed voorbeeld voor toekomstige participatie.  

De wijkagent vult nog aan dat er een ook een Buiten Beter App bestaat. Deze tool kan ook worden ingezet om misstanden in de wijk te melden (van overlast tot scheve stoeptegels). De wijkverbindster geeft aan dat de gemeente deze app niet actief ondersteunt. Direct melden bij het loket werkt beter.

De wijkwethouder geeft aan dat het overheidsbeleid is dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten. In de wijk zal het gaan om 700 woningen. De wijkwethouder geeft aan dat het van belang is om op tijd te gaan nadenken over hoe dit aan te vliegen. Er is ooit een pilot geweest dat Hagenbroek als eerste van het gas zou af moeten. De Wijkwethouder kent dit verhaal niet.  Hij wijst op Onderdijks waar nu de focus op ligt. Daar zijn de woningen jonger.

Het item veiligheid wordt aangehaald. De Buurtapp Henk Steenbeekhof heeft gefunctioneerd. Mannen hebben in de nacht auto’s leeggehaald. Info uit de buurtapp heeft de politie geholpen om de daders te kunnen vinden. Het ging deze keer om bewoners uit het AZC, maar wijkagent geeft aan dat het maar om een hele kleine groep gaat.  Op 1.500 AZC bewoners geven ongeveer 15 a 20 bewoners overlast.  

De voorzitter dankt de wijkwethouder voor zijn inbreng.

Ad 10  Nieuws van de wijkverbindster

De voorzitter geeft het woord aan de wijkverbindster. Zij wijst op de mogelijkheid van groen initiatieven. Adapteer een stukje groen.

De wijkverbindster zal als gevolg van medische omstandigheden tijdelijk haar functie neerleggen. Binnen de gemeente zal iemand anders haar rol overnemen. Communiceren kan in ieder geval via wijkverbinders@kampen.nl

De wijkverbindster wijst op mogelijke plannen voor de verkeersdrukte rond de Prismaschool, dit met als doel om het (illegaal?) parkeren tegen te gaan. Dit moet samen met de bewoners worden bekeken en opgelost.  Dit is nieuw voor het bestuur. Wel wordt vanuit  de leden aangegeven dat dit een oud verhaal is en dat de samenwerking met de bewoners voor verbetering vatbaar is als het gaat om dit gevoelige onderwerp. De wijkwethouder blijft aangeven dat hij vooruit wil kijken. Er is echt sprake van nieuw beleid. Zodra er ontwikkelingen zijn aangaande dit onderwerp (parkeren rond de scholen) zullen deze worden gemeld.

Gelet op de aandacht voor groen tijdens de vergadering stelt de wijkverbindster het bestuur voor eens na te denken over een thema wijkavond ‘Groen’. Het bestuur geeft aan dat zij dit reeds op de agenda heeft staan, maar verder moet uitwerken.

Vanuit de zaal worden er vragen gesteld over de nieuwe inrichting van de speeltuin aan de Ida Gerhardstraat. De nieuwe inrichting van de speeltuin wordt niet door iedereen als een verbetering ervaren. Er valt niet meer te spelen voor de kleine kinderen. Vaders en moeders zijn teleurgesteld in de nieuwe speeltuin.

De voorzitter dankt de wijkverbindster voor haar inbreng.

Ad 11  Nieuws van de wijkagent

De voorzitter geeft het woord aan wijkagent Gerard Horst. De heer Horst is woonachtig in Zwolle en is inmiddels wijkagent van de wijken/gebieden: Cellesbroek Midden Wetering, Industrieterrein en Hagenbroek.

De wijkagent verdeeld zijn aandacht over deze drie wijken en kan de wijken onderling goed vergelijken. Hagenbroek laat zich omschrijven als een relatief rustige wijk.  De Wijkagent heeft geen statistieken beschikbaar omtrent wijkcriminaliteit, maar wil deze alsnog wel delen met de vereniging.

Vanuit de zaal wordt het te hard rijden aangehaald, bijvoorbeeld aan de Henk Steenbeekhof en Dr. Kolfflaan. Kleine kinderen zijn de dupe. Te hard rijden is een ding, maar is moeilijk op te lossen. Eigenlijk is alles wel geprobeerd van snelheid meten, bekeuren, tot drempels. Extra borden om te attenderen op snelheid zullen ook niks opleveren.

Vanuit de leden wordt gemeld dat het parkeren in de Oldenhoflaan ook te wensen over laat. Er zijn te veel auto’s. Hoe kan dit worden opgelost? Waar mag je wel/niet parkeren. Er wordt bijvoorbeeld in de bocht geparkeerd hetgeen zeer gevaarlijk is. De wijkagent geeft aan dat dit toch voornamelijk een item is voor de verkeerscoördinator bij de gemeente. Parkeerbeleid hoort niet bij politie.  De heer Horst heeft op maandag zijn ‘wijkagentdag’. 

De voorzitter dankt de wijkagent voor zijn inbreng.

Ad 12              Rondvraag

Het is tijd voor de rondvraag:

 • Rotzooi/overlast bij de scholen. Kun je de school aanpreken? Vanuit de leden wordt onderling aangegeven dat dit prima mogelijk is.  De school pakt dit positief op. Kwestie van  aanpreken, maar samen met de school.
 • VZOD gaat weg? Skeelerbaan? Nog niet duidelijk of deze er gaat komen. In de ledenvergadering van de VZOD is hier namelijk over gesproken. In de wandelgangen wordt tevens gezegd dat aannemer Mateboer op de IJsbaan gaat bouwen? De Wijkwethouder zegt dat er geen concrete plannen zijn en zegt toe dat het bestuur in de informatievoorziening wordt meegenomen. Vanuit de gemeente kan er niets inhoudelijks over de skeelerbaan en bouwplannen worden gemeld simpelweg omdat er niets concreets ligt.
 • Veiligheid in de dr. Kolfflaan. Er wordt hard gereden. Kan duidelijker worden aangegeven dat er max 30 mag worden gereden? De vraag is of dat helpt. Wat werkt wel als maatregel en wat niet? Wat gaan we er aan doen? Drempels voor de deur? Verkeerskundigen hebben al geconcludeerd: extra bord 30 km/ heeft geen zin.
 • Er zijn ontwikkelingen aan de Walkatehof. Via de leden heeft het bestuur een brief ter inzage gekregen van Delta Wonen, gericht aan de bewoners van de Walkatehof. De consulente van Delta Wonen gaat een straatschouw uitvoeren. De consulent stelt dat de straat ‘verpauperd’. 

Een van de aanwezige leden (woonachtig in de Walkatehof) geeft aan dat hondengeblaf veel overlast veroorzaakt. Deze bewoner heeft een ronde gemaakt onder 11 woningen/flatbewoners en de vraag gesteld wat vinden jullie ervan? Ervaren jullie overlast? Uitkomst: Iedereen is bekend met het probleem en een substantieel aantal bewoners van de flat ervaren overlast van het geblaf van een vaste groep honden. Ook is de politie geïnformeerd, waarbij ook sprake was van (mogelijke) verwaarlozing van honden. Honden worden niet uitgelaten en woningen worden gebruikt als een soort kennel. De wijkagent geeft aan dat daar waar de honden worden verwaarloosd, dat dit is gemeld bij de dierenpolitie. Voorts is melding gemaakt bij de woningbouw. Die kan in voorkomende gevallen overgaan tot uitzetting. Uit de buurtronde die het aanwezige lid heeft gehouden komen diverse geluiden. De een ervaart vooral de herrie van de honden, anderen maken zich zorgen om de honden. Ook is er stankoverlast van de honden (en veel vliegen). Vanuit de woningbouw wordt aangegeven dat dit onbegonnen werk is, maar tegen stankoverlast kan aldus de wijkagent wel worden opgetreden. Aanpak? Aanvalsplan? Tussen wijkverbindster en de consulente van Delta Wonen moet een plan van aanpak komen. Terugkoppeling van de wijkverbindster volgt naar het bestuur van de wijkvereniging.  

 • Vanuit de leden wordt nog gemeld dat de Oldenhoflaan tijdens de ‘spits’ als sluiproute wordt gebruikt. Is daar iets tegen te doen?  Dit valt lastig aan te pakken aldus de wijkagent.
 •  Autowassen in de straat mag dat in Hagenbroek? De Wijkagent gaat dit uitzoeken en komt hier bij het bestuur op terug.  

Ad 13              Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21:38 uur de vergadering. Zij dankt een ieder voor zijn of haar komst en inbreng.  

 Vincent Agema (secretaris)