Uitnodiging ALV Hagenbroek

Geacht lid van de Wijkvereniging Hagenbroek,

Langs deze weg nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Hagenbroek u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Deze wordt gehouden op maandag 30 oktober aanstaande om 19.30 uur in de Prismaschool, Marinus Postlaan 1A te Kampen. 

Voor de agenda verwijzen wij u gemakshalve naar de bijlage. 

Wij zien u graag op 30 oktober. Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Hannie Wijnhoud (voorzitter)

Vincent Agema (secretaris).

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter

2            Notulen Ledenvergadering 9 april 2019

3            Jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)

4            Financieel jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)

5            Verslag van kascontrolecommissie 2022 (aansluitend decharge bestuur)

6            Benoeming leden kascontrolecommissie 2023

7           Vaststellen contributie 2023

8            Herbenoeming en mutaties bestuursleden

 •  De heer Fijn (penningmeester) heeft zijn taken neergelegd per 1 januari 2023
 •  Nieuw bestuurslid (Willy van Rhijn)
 •  De overige bestuursleden zijn sinds 2021, als gevolg van de coronaperiode, officieel niet
 •  herbenoemd. Dit dient alsnog te gebeuren (tot 2025).

9            Introductie wijkwethouder Erik Faber

10          Nieuws van de wijkverbinder Tamara Pietersz

11          Nieuws van de wijkagent Gerard Horst

12         Rondvraag

13         Sluiting

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV Hagenbroek

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 van de Wijkvereniging Hagenbroek

Bestuurssamenstelling op 31-12-2022

Voorzitter: Hannie Wijnhoud

Secretaris: Vincent Agema

Penningmeester: Wim Fijn

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Kascommissie

De kascontrolecommissie 2022 bestaat uit de heer F. Mulder en de heer G.L. Mulder. Beiden zijn herbenoembaar.

Ledental

Het ledenaantal op 31-12-2022 bedroeg 137; per 31-12-2019 was het aantal143.                                                                                                                                                      

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de wijkvereniging heeft voor het laatst in 2020 op 21 september vergaderd. In 2021 is het bestuur alleen informeel bij elkaar gekomen.  Op 27 september 2022 (post corona) heeft voor het eerst formeel vergaderd (notulen beschikbaar).  

ALV

Op de ledenvergadering van 9 april 2019 waren 23 personen aanwezig, inclusief het bestuur en wijkverbinder Julian Aarten.

Overige activiteiten

De laatst gehouden wijkavond (Duurzaam Hagenbroek) dateert van 9 maart 2020.

Kampen, maart 2023

Vincent Agema, secretaris Wijkvereniging Hagenbroek

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2022

Financieel verslag 2019-2022

Wijkvereniging Hagenbroek

Financiële toelichting over de jaren 2019/2020/2021/2022.

Kampen, oktober 2023

Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek

Inleiding

Voor u ligt de – bij de wet verplichte-  toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar dit een onderdeel van is.

De algemene ledenvergadering zal deze balans moeten goedkeuren. Er is geen accountantsverklaring, dus een in de ALV aangestelde  kascommissie controleert de financiën. Het bestuur is verplicht de commissie alle stukken, die men voor de controle nodig heeft, beschikbaar te stellen. Dit heeft plaatsgevonden en hieronder vindt u de toelichting op de financiële stukken van de Wijkvereniging, ondertekend door de penningmeester.

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Inkomsten 2019

De Wijkvereniging had in 2019 inkomsten uit contributie. De leden betaalden 705 euro aan contributie. De gemeente verstrekte 1000 euro aan subsidie, dus in totaal 1705 euro

Uitgaven: De wijkvereniging wordt met ingang van 2018 voorzien van subsidie gebaseerd op een ingediend budgetplan van de Wijkvereniging. De uitgaven in 2019 bedroegen in totaal  554,83 euro

Saldo: 2266,99

Inkomsten 2020

inkomsten uit contributie; 25 euro. Geen subsidie.

Uitgaven:621,73 

Saldo: 1670,26

Inkomsten 2021

inkomsten uit contributie 20 euro. Geen subsidie.

Uitgaven: 301,96

Saldo: 1388,30

Inkomsten 2022

inkomsten uit contributie 5 euro. Geen subsidie.

Uitgaven: 308,22  

Saldo 1079,98

Kascontrole

De kascontrole is 3 en 5 oktober  uitgevoerd door de commissie en in orde bevonden, zij hebben de originele jaarstukken voor akkoord gezien en ondertekend. (desgewenst ter inzage)

In 2022 staan de financiën van de Wijkvereniging er goed voor. Het beleid is nog steeds om spaarzaam om te gaan met het inzetten van reserves.

 In  2020,2021,2022  ( 2023 en voor 2024) hebben we geen subsidie aangevraagd. In deze jaren is er een wijkavond  geweest, maar verder er geen activiteiten vanwege coronamaatregelen.

De  te ontvangen inkomsten worden ingezet voor het organiseren van  een ALV, een wijkavond en de bekostiging van vaste lasten. De contributie blijft  €5,- per jaar.

Tot zover de toelichting over de balans en de winst- en verliesrekening over de boven genoemde jaren.

Namens het bestuur,

H. Wijnhoud, penningmeester a/i

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Financieel verslag 2019-2022

Notulen ALV 2019

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hagenbroek

9 april 2019 Aanvang 19.30 uur

Afwezig met kennisgeving:

 • Harm Botter (wijkagent)
 • Fam. Van den Berg

Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur.

Agenda:

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 9 april 2019 in het clubgebouw van VZOD, Beneluxweg 88.

Aanvang 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 • Notulen Ledenvergadering 9 april 2018
 • Jaarverslag 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Verslag van kascontrolecommissie 2018
 • Benoeming leden kascontrolecommissie 2019
 • Vaststellen contributie 2020
 • Herbenoeming bestuursleden

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Renate van der Velde (voorzitter) en Jan van der Molen (ledenadministrateur) treden beiden af en zijn niet herkiesbaar.

Het bestuur heeft Wim Fijn en Steef Selles bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Het bestuur stelt u dan ook voor hen te benoemen als bestuurslid.

Hannie neemt de voorzittershamer over en overhandigt een presentje aan de aftredende bestuursleden.

 • Rondvraag
 1. Sluiting

Ad 1    Opening door de voorzitter

De voorzitter opent om 19.37 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden en de wijkverbindster mw. Tamara Pietersz en Harm Botter.

Ad 2    Notulen Ledenvergadering 9 april 2018

 • Frans Mulder m.b.t. voetpad Baanzicht/sportpark. Niet tevreden over de gang van zaken. Voetpad/fietspad komt binnen half jaar (T. Pietersz). Men kijkt of er mogelijkheden zijn om de brug te verbreden.
 • Barents merkt op dat ook paaltjes zijn weggehaald, waardoor de situatie nog vreemder wordt er rijden af en toe ook auto’s. Harm Botter geeft aan dat sommige paaltjes zijn weggehaald uit veiligheidsoverwegingen.

Actiepunt: Tamara stuurt tekening van de nieuwe situatie aan bestuur wijkvereniging.

 • Plein 14: is het niet helemaal geworden. Kleine uitvoering. Free run is het niet geworden. De jongeren zijn gelukkig wel bij een ander project in de stad betrokken.
 • De heer Selles: stoplichten in de buurt van Zambonistraat staan te kort afgesteld met als gevolg dat voetgangers de oversteek niet kunnen halen.

Actiepunt: Tamara schrijft brief aan Provincie in samenwerken met bestuur.

 • De heer Selles: parkeren bij Prismaschool.

Paaltjes plaatsen lijkt de oplossing, maar overleg met wijkwethouder op 8 april 2019 heeft opgeleverd dat er geen paaltjes komen.

 • De heer Mulder geeft aan oversteek naar winkelcentrum vanuit de wijk blijft gevaarlijk. Julian heeft aangegeven dit op te pakken, maar de resultaten zijn ons niet bekend. Tamara geeft aan om dit verder op te pakken (actiepunt: Tamara).  

Ad 3    jaarverslag 2018

De voorzitter geeft een samenvatting van het vooraf beschikbaar gestelde jaarverslag.

Dit wordt in orde bevonden en ter vergadering vastgesteld.

Ad 4    Financieel jaarverslag 2018

De penningmeester geeft een korte toelichting op het vooraf beschikbaar gestelde financieel jaarverslag.  De leden hebben geen vragen.  

Ad 5 Verslag van kascontrolecommissie 2018

Vera Veenstra en Frans Mulder zijn  allebei aanwezig. De voorzitter geeft Frans Mulder het woord. Frans Mulder brengt verslag uit van de kascontrole. Alles is in orde en ziet er keurig uit. Aansluitend wordt door de vergadering algehele decharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid.

Ad 6 Benoeming leden kascontrolecommissie 2018

Vera Veenstra is (verplicht) aftredend na 2 jaar onderdeel uit te hebben gemaakt van de commissie. Frans Mulder  geeft aan nog een jaar zitting te willen nemen. De heer Mulder (broer) geeft aan toe te willen treden tot de kascommissie.  De leden gaan hiermee akkoord. De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan de (toetredende) leden van de kascommissie.

Ad 7    Vaststellen contributie 2020

De contributie voor 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5,–

Ad 8    Herbenoeming bestuursleden

Jan van der Molen treedt af en wordt bedankt voor al het vele werk als verantwoordelijke voor de ledenadministratie.

De nieuwe bestuursleden (Steef Selles en Wim Fijn) stellen zich kort voor.

Ad 9    Overige onderwerpen

 • Kennismaking nieuwe wijkverbinder stelt zich in het kort voor.
 • Nieuws van wijkagent Harm Botter:
 • 35 meldingen en ruzie/twist (exclusief schoolmeldingen) Dat is best wel aan de hoge kant
 • Criminaliteit: 8 woninginbraken (2x Schildershof, verwaarloosde woning).

Waarvan 1 woninginbraak: met bekende dader

Diefstallen op school;

 • Verdachte situaties via Whats App. 30x.   Met dank aan Steven van Veen is er nu eindelijk landelijke dekking over de wijk. Steven van Veen beschikt over de volledige administratie. Hij, de wijkagent en het bestuur van de wijkvereniging kunnen zorgen voor lidmaatschap. Beheerder moet echter wel toestemming geven.

Resultaat met whatsapp groep: 4 juni 2018 (avond), waarbij in de nacht 3 personen zijn gecontroleerd en reeds eerder antecedenten hebben gepleegd. Deze personen zijn de wijk uit ‘begeleid’.  Advies: de eerste die signaleert moet ook melding bij politie melden;

 • Verkeersongevallen: 9  Dit is exclusief rotondes buiten de wijk.
 • Overlastmeldingen: parkeerplaats Vitrae en achter het Almere College.

Frans Mulder geeft aan: prullenbakken zijn er niet of nauwelijks meer. Tamara geeft aan, dat is een lastig punt, want heel veel mensen gebruiken de prullenbak om huisvuil in te dumpen.

 • 239 meldingen in totaal (dus ook inclusief gevonden voorwerpen et cetera.
 • AED
 • Extra AED niet nodig, maar bestuur biedt wel aan om kosteloos cursus te volgen.
 • Oud en nieuw

– punten carbid schieten. Maar op heet laatste moment is ook in Hagenbroek een plek aangewezen (dr. Kofflaan, zonder verdere aanduiding). Dit is besproken met de wijkwethouder (8 april 2019). De gemeente gaat nu al aan de slag met het aanwijzen van een plek voor de aankomende jaarwisseling (2019/2020). Het bestuur geeft aan dat dit bij de Prismaschool moet zijn en niet meer op de doorgaande weg.

Ad 10              Rondvraag

*De heer Mulder geeft aan dat het nog steeds kommer en kwel met de riolering is aan de Henk Steenbeekhof (vorige week nog weer Henk Steenbeekhof nummer 8).

Advies blijft: rioolschade eerst melden, voordat je zelf Rios inschakelt.

*Tamara geeft aan: hoe kun je zelf medeburger aanspreken op overlast? Daar is sticker materiaal voor. Formulier: burger initiatief, gemeente kan soms subsidies geven. Materiaal wordt beschikbaar gesteld na de vergadering.  

*De voorzitter verwijst naar de geactualiseerde website.

Ad 11              Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20:40 uur de vergadering.

 Vincent Agema (secretaris)

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV 2019

Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Geacht lid van de wijkvereniging,

Graag brengen wij u als bestuur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Wijkvereniging.

Afgelopen periode
De afgelopen twee jaren hebben de activiteiten van de wijkvereniging op een laag pitje gestaan. De corona maatregelen stonden samenkomsten in de weg en dat heeft er voor gezorgd dat wij geen activiteiten hebben ontplooid. Voor dit jaar wil het bestuur er weer met volle kracht tegenaan. Zo zullen we in de eerste helft van 2023 een ledenvergadering houden
en staat er weer een informatieve wijkavond voor het najaar 2023 op de planning.
Contributie
Aangezien de wijkvereniging gedurende 2021 en 2022 geen activiteiten heeft ontplooid, acht het bestuur het niet redelijk dat contributie over de betreffende jaren wordt geheven. Leden die (al) wel contributie hebben betaald, krijgen de contributie over de jaren 2021 en/of 2022
teruggestort.
Financiële verantwoording
De wijkvereniging heeft de laatste twee jaren niet of nauwelijks kosten gemaakt. Daarmee is de reeds bestaande gezonde financiële toestand onveranderd gebleven. Over de jaren 2019 tot en met 2022 wordt een gecomprimeerd financieel jaarverslag opgemaakt en deze zal voorafgaand aan de ledenvergadering openbaar worden gemaakt op de website van de
vereniging. Uiteraard zullen de leden van de kascommissie vooraf hun kascontrole hebben uitgevoerd. Bestuurlijke verantwoording
De laatst gehouden wijkavond (Duurzaam Hagenbroek) dateert van 9 maart 2020. Het bestuur van de wijkvereniging heeft in 2020 op 21 september vergaderd. In 2021 is het bestuur alleen informeel bij elkaar gekomen. In 2022 is het bestuur na het opheffen van de corona restricties
op 27 september 2022 bij elkaar gekomen. Bezetting bestuur/ nieuwe bestuursleden
Wim Fijn, penningmeester, heeft aangegeven te gaan te stoppen met zijn bestuurstaken per 1 januari 2023. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe bestuursleden. Wilt u zelf onderdeel gaan uitmaken van het bestuur of kent u iemand die interesse heeft, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden. Zij vertellen u graag meer over de wijkvereniging, het bestuur en haar taken. Wij hopen op de algemene ledenvergadering van 2023 nieuwe bestuursleden te mogen presenteren. Algemene ledenvergadering 2023
In april/mei van het nieuwe jaar zullen wij zoals te doen gebruikelijk onze algemene ledenvergadering houden. Wij zullen u daarover te zijner tijd informeren.

Met een vriendelijke groet uit de wijk,
Hannie Wijnhoud voorzitter wijkvereniginghagenbroek@gmail.com
Vincent Agema secretaris 038 337 49 96
Thea Agema-Schilder algemeen bestuurslid

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Wijkavond Hagenbroek 2020

Kampen februari 2020

Beste wijkgenoten,

Wijkvereniging Hagenbroek houdt in samenwerking met de gemeente Kampen op  maandag 9 maart a.s. de jaarlijkse wijkavond. Dit jaar staat de wijkavond in het teken van ‘Duurzaam Hagenbroek’. U bent vanaf 19.30 van harte welkom in de Prisma school, Marinus Postlaan 1a Kampen.

Als wijkvereniging vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in uw wijk. De wijk is gebouwd in een tijd dat nog niet alle aandacht uitging naar duurzaamheid. Met deze wijkavond gaan wij samen met u in op de (on)mogelijkheden die er zijn om de wijk te verduurzamen. Gedurende de avond worden er door de deskundigen tal van tips en adviezen gegeven die zijn toegesneden op onze wijk en de woningen. Ook wordt door de gemeente een laatste stand van zaken gegeven omtrent de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Kan/gaat de wijk in de toekomst ‘van het gas af’? Een vraag die zo maar eens de revue kan passeren. We sluiten tenslotte af met de energiescan. Uiteraard staat het u ook vrij om zelf uw vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

De avond is als volgt ingedeeld:

19:30  ontvangst met koffie en thee

openingswoord mw. Hannie Wijnhoud, voorzitter wijkvereniging

presentatie de heer J. Vosselman, milieu & energie-adviseur Gemeente Kampen

20.15  pauze met koffie/thee

20.30  **Energiebesparingsmaatregelen /energieadviezen**                                                                     presentatie de heer C. Timmermans.                                                                                                                                                                                                                                                             (www.energieloketkampen.nl /www.verbeterenbespaar-kampen.nl)

21.15  vragenronde

21.30  afsluiting/ gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De wijkavond is voor iedere wijkbewoner kosteloos toegankelijk.                                          Wij zien u graag op 9 maart!

Met vriendelijke groet,

Vincent Agema,                                                                                                                                      namens het bestuur van Wijkvereniging Hagenbroek

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond Hagenbroek 2020

Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Continue reading

Posted in Notulen | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Op 24 september j.l. hebben we een wijkavond gehouden met als onderwerp                     Digitale Veiligheid.                                                                                                                    Tieno van der Velde heeft veel items besproken voor een geïnteresseerd aantal wijkbewoners. Om het nog eens na te lezen en/of ook voor hen die niet aanwezig konden zijn, vermelden we een aantal links, die u de informatie verschaffen die u misschien zoekt…….

De link naar de presentatie van Tieno: https://prezi.com/view/5qYAfbL3Eird4Z6TW9hn/

Verder nog de websites met handige tips:

Voor meer tips zie bijvoorbeeld https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/

 

 

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Digitale Veiligheid & Tips