Uitnodiging ALV Hagenbroek

Geacht lid van de Wijkvereniging Hagenbroek,

Langs deze weg nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Hagenbroek u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Deze wordt gehouden op maandag 30 oktober aanstaande om 19.30 uur in de Prismaschool, Marinus Postlaan 1A te Kampen. 

Voor de agenda verwijzen wij u gemakshalve naar de bijlage. 

Wij zien u graag op 30 oktober. Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Hannie Wijnhoud (voorzitter)

Vincent Agema (secretaris).

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter

2            Notulen Ledenvergadering 9 april 2019

3            Jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)

4            Financieel jaarverslag 2022 (gecomprimeerd)

5            Verslag van kascontrolecommissie 2022 (aansluitend decharge bestuur)

6            Benoeming leden kascontrolecommissie 2023

7           Vaststellen contributie 2023

8            Herbenoeming en mutaties bestuursleden

  •  De heer Fijn (penningmeester) heeft zijn taken neergelegd per 1 januari 2023
  •  Nieuw bestuurslid (Willy van Rhijn)
  •  De overige bestuursleden zijn sinds 2021, als gevolg van de coronaperiode, officieel niet
  •  herbenoemd. Dit dient alsnog te gebeuren (tot 2025).

9            Introductie wijkwethouder Erik Faber

10          Nieuws van de wijkverbinder Tamara Pietersz

11          Nieuws van de wijkagent Gerard Horst

12         Rondvraag

13         Sluiting

This entry was posted in Digitale veiligheid. Bookmark the permalink.