Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 van de Wijkvereniging Hagenbroek

Bestuurssamenstelling

Door het vertrek van dhr. W. Fijn, penningmeester zijn er verschuivingen geweest binnen het bestuur. De samenstelling van het  bestuur anno 31 december 2023 is als volgt:

Voorzitter: Vincent Agema

Secretaris: Willy van Rhijn

Penningmeester: Hannie Wijnhoud

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Kascommissie

De kascontrolecommissie 2023 bestaat uit de heren Goosen en Diender  

Ledental

Het ledenaantal op 31 december 2023 bedroeg 121 personen. Per 31 december 2022 bedroeg het ledenaantal 137

Contributie

In 2023 heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen.

In december 2023 is er een verzoek uitgedaan naar de leden voor het voldoen van de contributie van 2023.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de wijkvereniging heeft in 2023 vergaderd op de volgende data:

15 februari 2023

23 maart 2023

17 september 2023

16 oktober 2023  informeel samenzijn

ALV

Op de ledenvergadering van 30 oktober 2023 waren 18 personen aanwezig, inclusief het bestuur, mevrouw Pietersz (wijkverbindster) en de heren Faber (wijkwethouder) en Horst (wijkagent).

7 personen waren met kennisgeving afwezig.

Overige activiteiten

Ten tijde van de ledenvergadering 30 oktober 2024 is afgesproken dat in de tweede helft van 2024 een wijkavond wordt georganiseerd.

Kampen, april 2024

Willy van Rhijn, secretaris Wijkvereniging Hagenbroek

This entry was posted in Digitale veiligheid. Bookmark the permalink.