Over ons

De wijkvereniging Hagenbroek is bij notariële akte opgericht op 14 mei 2004.
Het doel van de wijkvereniging is in haar statuten vastgelegd.

Aandachtspunten zijn:
Infrastructuur, (bestrating, stoepen etc.).
Verlichting binnen de wijk.
Waterhuishouding, (riolering en sloten).
Groenvoorziening.

Verkeer en veiligheid, ( bescherming van onze jeugd en ouderen binnen de wijk).
Samenwerking en contacten met de wijkagent en de bestuurders van de stad Kampen.

De vereniging heeft op dit moment nog geen ambities om sociaal-culturele activiteiten binnen haar wijk te ontplooien, maar is gericht om op de boven genoemde aandachtsgebieden: een serieuze belangenbehartiger te zijn voor de bewoners van Hagenbroek.

 

Contributie
De contributie per jaar is voor 2016 en 2017 vastgesteld op € 5 per persoon
Rabo rekeningnummer NL51 RABO 0149393784

wijkvereniginghagenbroek@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Mevr. R van der Velde
Marinus Postlaan  23
8264 PB Kampen
Telefoon: 038-3319395.
tieno.renate@gmail.com

Secretaris:
De heer V. Agema
Burg. Oldenhoflaan 55
8264 BR Kampen
Telefoon 038-3374996
Wijkvereniginghagenbroek@gmail.com  

Penningmeester:
Mevr. J. Wijnhoud
Dr. Wiersemahof 16
8264  DB Kampen
Telefoon 038-3326592
hwijnhoud@home.nl

Ledenadministratie:                                                                                                                     De heer J. van der Molen
Dr. Wiersemahof 4
8264 DB Kampen
Telefoon 038-331720
j.vd.molen@ziggo.nl

Algemeen lid:                                                                                                                                 Mevr. T. Agema
Dr. Kolflaan 31
8264 DJ Kampen
Telefoon 038-3319365