Over ons

De wijkvereniging Hagenbroek is bij notariële akte opgericht op 14 mei 2004.
Het doel van de wijkvereniging is in haar statuten vastgelegd.

Aandachtspunten zijn:
Infrastructuur, (bestrating, stoepen etc.).
Verlichting binnen de wijk.
Waterhuishouding, (riolering en sloten).
Groenvoorziening.

Verkeer en veiligheid, ( bescherming van onze jeugd en ouderen binnen de wijk).
Samenwerking en contacten met de wijkagent en de bestuurders van de stad Kampen.

De vereniging heeft op dit moment nog geen ambities om sociaal-culturele activiteiten binnen haar wijk te ontplooien, maar is gericht om op de boven genoemde aandachtsgebieden: een serieuze belangenbehartiger te zijn voor de bewoners van Hagenbroek.

Contributie
De contributie per jaar is voor 2020  vastgesteld op € 5 per persoon
Rabobank rekeningnummer NL51 RABO 0149393784

wijkvereniginghagenbroek@gmail.com

Postadres: Dr. Kolfflaan 37,  8264DJ,  Kampen

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:
de heer V. Agema.

Secretaris:
mevr. W. van Rhijn

Penningmeester/Ledenadministratie:  
mevr. H. Wijnhoud

Algemeen lid:                                                                                                                                 Mevr. T. Agema

vacature