Aanvullende punten voor de ALV 22 april 2024

Beste leden van de wijkvereniging,
Extra agendapunt ledenvergadering
Voorafgaand aan het verzenden van de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van maandag 22 april 2024 hebben wij als bestuur gevraagd of de gemeente specifieke punten wilde inbrengen voor deze vergadering. De gemeente heeft toen geen specifieke punten aangedragen.
Echter op 18 april jl. heeft de gemeente ons wel gevraagd om toevoeging van een agendapunt. Namelijk de aankondiging van tijdelijke vestiging van een opvang van een groep gezinnen en statushouders aan de Hilbert van Dijkstraat 15-17 (deel van het gebouw van Triade/Vitree). Wij verwijzen u ook naar bijgevoegde brief, waarin de gemeente een en ander toelicht.
De gemeente houdt, op de avond dat wij onze ledenvergadering hebben gepland, vanaf 19.00 tot 20.00 een informatiemarkt op het stadhuis. Wij begrijpen dat u mogelijkerwijs ook de informatiemarkt op het stadhuis wenst bij te wonen.
Ledenvergadering start om 19.45 (Prismaschool)
Het bestuur van de wijkvereniging is overvallen door zowel de inhoud van het bericht van de gemeente als de datum en het tijdstip waarop de gemeente de informatiemarkt heeft georganiseerd. Dat valt immers samen met de avond waarop de Algemene Ledenvergadering van de vereniging staat gepland. De gemeente was al weken van onze Algemene Ledenvergadering op de hoogte maar heeft toch gemeend de informatiemarkt op dezelfde avond te moeten plannen.
Het bestuur zal desalniettemin de Algemene Ledenvergadering gewoon laten doorgaan. Wel zullen we iets later starten (om 19.45) zodat leden die de bijeenkomst op het stadhuis hebben bijgewoond ook bij onze vergadering kunnen aansluiten. We vragen aan eenieder wat flexibiliteit.
Aanwezigheid Burgemeester Sander de Rouwe op de ledenvergadering
Belangrijk om te vermelden is dat:

burgemeester de heer De Rouwe; en

portefeuillewethouder de heer Van der Sluis; en

beleidsadviseur ontheemden mevrouw De Vries
onze Algemene Ledenvergadering zullen bijwonen. Zij zullen na 20.00 uur bij ons aanschuiven.
Als lid van de wijkvereniging krijgt u dus tijdens de ledenvergadering de mogelijkheid om persoonlijk over dit onderwerp van gedachten te wisselen met de leden en het bestuur van de wijkverenging en de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente.
Postadres
Burg. Oldenhoflaan 55
BR Kampen
8264
WIJKVERENIGING HAGENBROEK
Planning van de avond
Om het zodanig te organiseren dat u (desgewenst) zowel de informatiemarkt als de ledenvergadering kunt bijwonen is de planning voor 22 april a.s. als volgt:
19.00-20.00 u Informatiemarkt voor alle wijkbewoners van Hagenbroek.
Locatie: Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1
Vanaf 19.45 u Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging Hagenbroek, waarbij de
burgemeester en andere vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zullen zijn
voor de beantwoording van uw vragen.
Locatie: Prisma School, Marinus Postlaan 1
NB: de Algemene Ledenvergadering is een besloten vergadering en is alleen toegankelijk voor u als lid van de wijkvereniging.
Tot slot
Tot slot melden wij voor de volledigheid dat de wijkwethouder de heer Faber zich heeft afgemeld wegens privéomstandigheden.
De wijkagent wordt geacht werkzaam te zijn op de informatiemarkt en in overleg met de wijkverbindster is besloten dat zij de relevante informatie, afkomstig van de wijkagent, tijdens de vergadering met ons zal delen.
Om het asielonderwerp de ruimte te geven op de Algemene Ledenvergadering, zullen we streven om de oorspronkelijke agenda binnen het uur af te ronden. Onvermijdelijk is daarbij dat een aantal punten meer summier zullen worden afgehandeld dan dat gewoonlijk is tijdens de Algemene Ledenvergadering.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag maandag aanstaande in het stadhuis of later tijdens de ledenvergadering.
Met vriendelijke groet,
Vincent Agema voorzitter
Willy van Rhijn secretaris

This entry was posted in Digitale veiligheid. Bookmark the permalink.