Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 van de Wijkvereniging Hagenbroek

Bestuurssamenstelling op 31-12-2022

Voorzitter: Hannie Wijnhoud

Secretaris: Vincent Agema

Penningmeester: Wim Fijn

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Kascommissie

De kascontrolecommissie 2022 bestaat uit de heer F. Mulder en de heer G.L. Mulder. Beiden zijn herbenoembaar.

Ledental

Het ledenaantal op 31-12-2022 bedroeg 137; per 31-12-2019 was het aantal143.                                                                                                                                                      

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de wijkvereniging heeft voor het laatst in 2020 op 21 september vergaderd. In 2021 is het bestuur alleen informeel bij elkaar gekomen.  Op 27 september 2022 (post corona) heeft voor het eerst formeel vergaderd (notulen beschikbaar).  

ALV

Op de ledenvergadering van 9 april 2019 waren 23 personen aanwezig, inclusief het bestuur en wijkverbinder Julian Aarten.

Overige activiteiten

De laatst gehouden wijkavond (Duurzaam Hagenbroek) dateert van 9 maart 2020.

Kampen, maart 2023

Vincent Agema, secretaris Wijkvereniging Hagenbroek

This entry was posted in Digitale veiligheid. Bookmark the permalink.