Financieel verslag 2019-2022

Wijkvereniging Hagenbroek

Financiële toelichting over de jaren 2019/2020/2021/2022.

Kampen, oktober 2023

Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek

Inleiding

Voor u ligt de – bij de wet verplichte-  toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar dit een onderdeel van is.

De algemene ledenvergadering zal deze balans moeten goedkeuren. Er is geen accountantsverklaring, dus een in de ALV aangestelde  kascommissie controleert de financiën. Het bestuur is verplicht de commissie alle stukken, die men voor de controle nodig heeft, beschikbaar te stellen. Dit heeft plaatsgevonden en hieronder vindt u de toelichting op de financiële stukken van de Wijkvereniging, ondertekend door de penningmeester.

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Inkomsten 2019

De Wijkvereniging had in 2019 inkomsten uit contributie. De leden betaalden 705 euro aan contributie. De gemeente verstrekte 1000 euro aan subsidie, dus in totaal 1705 euro

Uitgaven: De wijkvereniging wordt met ingang van 2018 voorzien van subsidie gebaseerd op een ingediend budgetplan van de Wijkvereniging. De uitgaven in 2019 bedroegen in totaal  554,83 euro

Saldo: 2266,99

Inkomsten 2020

inkomsten uit contributie; 25 euro. Geen subsidie.

Uitgaven:621,73 

Saldo: 1670,26

Inkomsten 2021

inkomsten uit contributie 20 euro. Geen subsidie.

Uitgaven: 301,96

Saldo: 1388,30

Inkomsten 2022

inkomsten uit contributie 5 euro. Geen subsidie.

Uitgaven: 308,22  

Saldo 1079,98

Kascontrole

De kascontrole is 3 en 5 oktober  uitgevoerd door de commissie en in orde bevonden, zij hebben de originele jaarstukken voor akkoord gezien en ondertekend. (desgewenst ter inzage)

In 2022 staan de financiën van de Wijkvereniging er goed voor. Het beleid is nog steeds om spaarzaam om te gaan met het inzetten van reserves.

 In  2020,2021,2022  ( 2023 en voor 2024) hebben we geen subsidie aangevraagd. In deze jaren is er een wijkavond  geweest, maar verder er geen activiteiten vanwege coronamaatregelen.

De  te ontvangen inkomsten worden ingezet voor het organiseren van  een ALV, een wijkavond en de bekostiging van vaste lasten. De contributie blijft  €5,- per jaar.

Tot zover de toelichting over de balans en de winst- en verliesrekening over de boven genoemde jaren.

Namens het bestuur,

H. Wijnhoud, penningmeester a/i

This entry was posted in Digitale veiligheid. Bookmark the permalink.