Notulen ALV 2019

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hagenbroek

9 april 2019 Aanvang 19.30 uur

Afwezig met kennisgeving:

 • Harm Botter (wijkagent)
 • Fam. Van den Berg

Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur.

Agenda:

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 9 april 2019 in het clubgebouw van VZOD, Beneluxweg 88.

Aanvang 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 • Notulen Ledenvergadering 9 april 2018
 • Jaarverslag 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Verslag van kascontrolecommissie 2018
 • Benoeming leden kascontrolecommissie 2019
 • Vaststellen contributie 2020
 • Herbenoeming bestuursleden

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Renate van der Velde (voorzitter) en Jan van der Molen (ledenadministrateur) treden beiden af en zijn niet herkiesbaar.

Het bestuur heeft Wim Fijn en Steef Selles bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Het bestuur stelt u dan ook voor hen te benoemen als bestuurslid.

Hannie neemt de voorzittershamer over en overhandigt een presentje aan de aftredende bestuursleden.

 • Rondvraag
 1. Sluiting

Ad 1    Opening door de voorzitter

De voorzitter opent om 19.37 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden en de wijkverbindster mw. Tamara Pietersz en Harm Botter.

Ad 2    Notulen Ledenvergadering 9 april 2018

 • Frans Mulder m.b.t. voetpad Baanzicht/sportpark. Niet tevreden over de gang van zaken. Voetpad/fietspad komt binnen half jaar (T. Pietersz). Men kijkt of er mogelijkheden zijn om de brug te verbreden.
 • Barents merkt op dat ook paaltjes zijn weggehaald, waardoor de situatie nog vreemder wordt er rijden af en toe ook auto’s. Harm Botter geeft aan dat sommige paaltjes zijn weggehaald uit veiligheidsoverwegingen.

Actiepunt: Tamara stuurt tekening van de nieuwe situatie aan bestuur wijkvereniging.

 • Plein 14: is het niet helemaal geworden. Kleine uitvoering. Free run is het niet geworden. De jongeren zijn gelukkig wel bij een ander project in de stad betrokken.
 • De heer Selles: stoplichten in de buurt van Zambonistraat staan te kort afgesteld met als gevolg dat voetgangers de oversteek niet kunnen halen.

Actiepunt: Tamara schrijft brief aan Provincie in samenwerken met bestuur.

 • De heer Selles: parkeren bij Prismaschool.

Paaltjes plaatsen lijkt de oplossing, maar overleg met wijkwethouder op 8 april 2019 heeft opgeleverd dat er geen paaltjes komen.

 • De heer Mulder geeft aan oversteek naar winkelcentrum vanuit de wijk blijft gevaarlijk. Julian heeft aangegeven dit op te pakken, maar de resultaten zijn ons niet bekend. Tamara geeft aan om dit verder op te pakken (actiepunt: Tamara).  

Ad 3    jaarverslag 2018

De voorzitter geeft een samenvatting van het vooraf beschikbaar gestelde jaarverslag.

Dit wordt in orde bevonden en ter vergadering vastgesteld.

Ad 4    Financieel jaarverslag 2018

De penningmeester geeft een korte toelichting op het vooraf beschikbaar gestelde financieel jaarverslag.  De leden hebben geen vragen.  

Ad 5 Verslag van kascontrolecommissie 2018

Vera Veenstra en Frans Mulder zijn  allebei aanwezig. De voorzitter geeft Frans Mulder het woord. Frans Mulder brengt verslag uit van de kascontrole. Alles is in orde en ziet er keurig uit. Aansluitend wordt door de vergadering algehele decharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid.

Ad 6 Benoeming leden kascontrolecommissie 2018

Vera Veenstra is (verplicht) aftredend na 2 jaar onderdeel uit te hebben gemaakt van de commissie. Frans Mulder  geeft aan nog een jaar zitting te willen nemen. De heer Mulder (broer) geeft aan toe te willen treden tot de kascommissie.  De leden gaan hiermee akkoord. De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan de (toetredende) leden van de kascommissie.

Ad 7    Vaststellen contributie 2020

De contributie voor 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5,–

Ad 8    Herbenoeming bestuursleden

Jan van der Molen treedt af en wordt bedankt voor al het vele werk als verantwoordelijke voor de ledenadministratie.

De nieuwe bestuursleden (Steef Selles en Wim Fijn) stellen zich kort voor.

Ad 9    Overige onderwerpen

 • Kennismaking nieuwe wijkverbinder stelt zich in het kort voor.
 • Nieuws van wijkagent Harm Botter:
 • 35 meldingen en ruzie/twist (exclusief schoolmeldingen) Dat is best wel aan de hoge kant
 • Criminaliteit: 8 woninginbraken (2x Schildershof, verwaarloosde woning).

Waarvan 1 woninginbraak: met bekende dader

Diefstallen op school;

 • Verdachte situaties via Whats App. 30x.   Met dank aan Steven van Veen is er nu eindelijk landelijke dekking over de wijk. Steven van Veen beschikt over de volledige administratie. Hij, de wijkagent en het bestuur van de wijkvereniging kunnen zorgen voor lidmaatschap. Beheerder moet echter wel toestemming geven.

Resultaat met whatsapp groep: 4 juni 2018 (avond), waarbij in de nacht 3 personen zijn gecontroleerd en reeds eerder antecedenten hebben gepleegd. Deze personen zijn de wijk uit ‘begeleid’.  Advies: de eerste die signaleert moet ook melding bij politie melden;

 • Verkeersongevallen: 9  Dit is exclusief rotondes buiten de wijk.
 • Overlastmeldingen: parkeerplaats Vitrae en achter het Almere College.

Frans Mulder geeft aan: prullenbakken zijn er niet of nauwelijks meer. Tamara geeft aan, dat is een lastig punt, want heel veel mensen gebruiken de prullenbak om huisvuil in te dumpen.

 • 239 meldingen in totaal (dus ook inclusief gevonden voorwerpen et cetera.
 • AED
 • Extra AED niet nodig, maar bestuur biedt wel aan om kosteloos cursus te volgen.
 • Oud en nieuw

– punten carbid schieten. Maar op heet laatste moment is ook in Hagenbroek een plek aangewezen (dr. Kofflaan, zonder verdere aanduiding). Dit is besproken met de wijkwethouder (8 april 2019). De gemeente gaat nu al aan de slag met het aanwijzen van een plek voor de aankomende jaarwisseling (2019/2020). Het bestuur geeft aan dat dit bij de Prismaschool moet zijn en niet meer op de doorgaande weg.

Ad 10              Rondvraag

*De heer Mulder geeft aan dat het nog steeds kommer en kwel met de riolering is aan de Henk Steenbeekhof (vorige week nog weer Henk Steenbeekhof nummer 8).

Advies blijft: rioolschade eerst melden, voordat je zelf Rios inschakelt.

*Tamara geeft aan: hoe kun je zelf medeburger aanspreken op overlast? Daar is sticker materiaal voor. Formulier: burger initiatief, gemeente kan soms subsidies geven. Materiaal wordt beschikbaar gesteld na de vergadering.  

*De voorzitter verwijst naar de geactualiseerde website.

Ad 11              Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20:40 uur de vergadering.

 Vincent Agema (secretaris)

This entry was posted in Digitale veiligheid. Bookmark the permalink.