Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Geacht lid van de wijkvereniging,

Graag brengen wij u als bestuur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Wijkvereniging.

Afgelopen periode
De afgelopen twee jaren hebben de activiteiten van de wijkvereniging op een laag pitje gestaan. De corona maatregelen stonden samenkomsten in de weg en dat heeft er voor gezorgd dat wij geen activiteiten hebben ontplooid. Voor dit jaar wil het bestuur er weer met volle kracht tegenaan. Zo zullen we in de eerste helft van 2023 een ledenvergadering houden
en staat er weer een informatieve wijkavond voor het najaar 2023 op de planning.
Contributie
Aangezien de wijkvereniging gedurende 2021 en 2022 geen activiteiten heeft ontplooid, acht het bestuur het niet redelijk dat contributie over de betreffende jaren wordt geheven. Leden die (al) wel contributie hebben betaald, krijgen de contributie over de jaren 2021 en/of 2022
teruggestort.
Financiële verantwoording
De wijkvereniging heeft de laatste twee jaren niet of nauwelijks kosten gemaakt. Daarmee is de reeds bestaande gezonde financiële toestand onveranderd gebleven. Over de jaren 2019 tot en met 2022 wordt een gecomprimeerd financieel jaarverslag opgemaakt en deze zal voorafgaand aan de ledenvergadering openbaar worden gemaakt op de website van de
vereniging. Uiteraard zullen de leden van de kascommissie vooraf hun kascontrole hebben uitgevoerd. Bestuurlijke verantwoording
De laatst gehouden wijkavond (Duurzaam Hagenbroek) dateert van 9 maart 2020. Het bestuur van de wijkvereniging heeft in 2020 op 21 september vergaderd. In 2021 is het bestuur alleen informeel bij elkaar gekomen. In 2022 is het bestuur na het opheffen van de corona restricties
op 27 september 2022 bij elkaar gekomen. Bezetting bestuur/ nieuwe bestuursleden
Wim Fijn, penningmeester, heeft aangegeven te gaan te stoppen met zijn bestuurstaken per 1 januari 2023. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe bestuursleden. Wilt u zelf onderdeel gaan uitmaken van het bestuur of kent u iemand die interesse heeft, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden. Zij vertellen u graag meer over de wijkvereniging, het bestuur en haar taken. Wij hopen op de algemene ledenvergadering van 2023 nieuwe bestuursleden te mogen presenteren. Algemene ledenvergadering 2023
In april/mei van het nieuwe jaar zullen wij zoals te doen gebruikelijk onze algemene ledenvergadering houden. Wij zullen u daarover te zijner tijd informeren.

Met een vriendelijke groet uit de wijk,
Hannie Wijnhoud voorzitter wijkvereniginghagenbroek@gmail.com
Vincent Agema secretaris 038 337 49 96
Thea Agema-Schilder algemeen bestuurslid

This entry was posted in Digitale veiligheid. Bookmark the permalink.