Uitnodiging ALV 2024 Wijkvereniging Hagenbroek

Kampen, 10 april 2024

Geacht lid van de wijkvereniging,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden gehouden op
maandag 22 april 2024
Locatie: Prismaschool, Marinus Postlaan 1A te Kampen.
Aanvang: 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Ledenvergadering oktober 2023
 3. Jaarverslag 2023 (gecomprimeerd)\
 4. Financieel jaarverslag 2023 (gecomprimeerd)
 5. Verslag van kascontrolecommissie 2023 (aansluitend decharge bestuur)
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2024
 7. Vaststellen contributie 2024
 8. Introductie wijkverbindster Cynthia Last
 9. Nieuws van de wijkwethouder Erik Faber
 10. Nieuws van de wijkagent Gerard Horst
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
  De onder 2, 3 en 4 genoemde stukken zijn op de vergadering beschikbaar. U kunt de
  stukken ook vooraf inzien op www.hagenbroek.nl
  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur:
  Vincent Agema (voorzitter)
  Willy van Rhijn (secretaris)
  Hannie Wijnhoud (penningmeester)
  Thea Agema-Schilder