Whatsapp Buurtpreventie

Whats App Buurtpreventie 

Nu ook bij u in de buurt! Doet u mee?

Vanaf heden is er ook bij u in de buurt een WhatsApp Buurtpreventie groep gestart. Dit is een moderne variant van Buurtpreventie; groep met maximaal honderd leden.

Ook voor de buurt: Kampen, Hagenbroek, ………………………(straat/buurt) is een WhatsApp Buurtpreventie groep gemaakt.

 Wat is het?
WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep kun je verdachte situaties delen met de bewoners om je heen. Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

 

Hoe werkt het?
WhatsApp Buurtpreventie maakt gebruik van de ‘SAAR’-methode

S Signaleer Merk een verdachte situatie op
A Alarmeer Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat je ziet:

– persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht

– voertuigkenmerken als kleur, merk, type en kenteken

A App Deel je waarneming met de groep en meld dat je hebt gealarmeerd
R Reageer Spreek bijv. de verdachte persoon aan, mits het veilig is en zonder risico! Of loop of fiets langs de verdachte persoon/situatie. Als meerdere buurtbewoners dat doen is de kans groot dat de verdachte persoon vertrekt.

 

Hoe kan ik meedoen?
Leeftijd minimaal 18 jaar
Adres …………………………… (straat/buurt invullen)
En wil je deelnemen aan de in te vullen WhatsApp groep?
Meld je dan aan door een mail te sturen naar ……………………….. (mailadres beheerder)

Instructie opzetten WhatsApp-groep voor buurtpreventie

Stappen voor de beheerder van een groep;

  1. Groepaanmaken op smartphone, eventueel een groepsafbeeldingtoevoegen (Heeft u nog nooit een groep aangemaakt, volg dan deinstructie op  http://www.whatsappen.nl/whatsapp-help-android/10926/hoe-gebruik-ik-een-groepschat-2)
  2. Flyeren in de buurt om leden te werven. We hebben voor u een voorbeeldtoegevoegd.
  3. Van deur tot deur gaan om leden te werven (meest effectief, ca. 50%neemt deel en je weet meteen wie je aan je groep toevoegt)
  4. Leden aan groep toevoegen middels telefoonnummer
  5. Richtlijnen aan groep mededelen (middels flyer of persoonlijk gesprek; SAAR methode en sober gebruik van chat). We hebben een voorbeeldvoor u toegevoegd.
  6. Een gevormde groep melden bij de Wijkvereniging Hagenbroek, zodatgroepsbeheerders met elkaar in contact kunnen worden gebracht.
  7. Als daar behoefte aan bestaat: extra App-groepen toevoegen voor anderedoeleinden (gezellige buurt chat, vermiste dieren, etc.)

Eventueel: aanmelden bij wabp.nl met aanmeld e-mailadres engroepsgegevens. De groep is dan online vindbaar voor potentiële leden

Op wabp.nl zijn ook andere groepen te vinden, die zich daar aangemeld hebben. Dit is echter niet verplicht, veel WhatsApp-groepen zijn niet online geregistreerd.In Hagenbroek zijn op dit moment nog geen geregistreerde groepen.

Rol wijkvereniging

➢        De wijkvereniging registreert welke groepen er bestaan en wie debeheerders zijn.

➢        De wijkvereniging brengt de beheerders met elkaar in contact.

➢       Als er een enigszins dekkend netwerk van groepen is ontstaan, zal dewijkvereniging de

gemeente benaderen voor stickers en waarschuwingsborden. Hier gaat namelijk een preventieve

werking van uit. Zie de voorbeelden op  www.wabp.nl

➢        de wijkvereniging brengt het opzetten en benutten van WhatsApp-groepenpositief onder de

aandacht bij haar leden en de wijkbewoners.

Richtlijnen gebruik WhatsApp-groep buurtpreventiegroepen

U neemt deel aan de WhatsApp-groep van ……………………. (straat/buurt). Voor het gebruik van de WhatsApp-groep gelden de volgende richtlijnen:

Wanneer appt u de buurt

WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kunt ueenvoudig via uw WhatsApp groep een melding maken.

Op die manier is iedereen bij u in de buurt direct op de hoogte.

U ziet een inbreker?

Bel dan direct 112 en plaats vervolgens een melding in uw WhatsApp groep, zovergroten we samen de pakkans!

Maar, is het wel een inbreker, of?

Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerdbezig zijn, maar het kunnen ook jongens uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Het belangrijkste om op te letten, is gedrag. U weet zelf

wat ‘normaal’ gedrag is in uw wijk. De tijden en plaatsen dat er bekende, of juistonbekende mensen

langslopen. De routes die gereden en gefietst worden. Plekken waar je stilstaat ofnormaal gesproken doorloopt. Daardoor valt gedrag dat afwijkt extra op. Wanneer uhet zogenoemde ‘onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt, kunt u 1-1-2 bellen.

Wat is verdacht gedrag?

Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren – als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig – een huis: maken een inschatting hoe makkelijk zebinnen kunnen komen en bekijken van buiten

wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnenkomen en hoe goed er

opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizenaar binnen kijken,aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of een steen verstoppen (om later te gebruiken).

Wat kunt u doen?

Ziet u één of meer van dit soort gedragingen, dan kunt u bijvoorbeeld deze persoon aanspreken. Vragen of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal uw aandacht het onaantrekkelijk maken om nog in te breken. Durft u dit niet, of heeft u er een slecht gevoel bij, dan belt u 1-1-2. U geeft door wat u ziet en de politie kan dan komen en misschien een

inbraak voorkómen. Bovendien is in sommige gevallen het plegen van voorbereidingen voor een inbraak ook al strafbaar. En een inbreker die vast zit, kan niet inbreken!

Wat wil de politie weten?

Belangrijke dingen om Door te geven aan de politie zijn: (ingeschatte) leeftijd,lengte, postuur, haarkleur en kapsel, bijzondere of opvallende kenmerken zoals een tatoeage, kleding, eventueel vervoersmiddel (merk, model,kleur en kenteken), of iemand alleen is of samen met anderen, of iemand bijvoorbeeld een tas of een ander voorwerp bij zich heeft. Bel dus 1-1-2. We komen liever een keer voor niets, dan een keer te weinig!

1-1-2 bellen, waarom niet?

Na een inbraak blijkt regelmatig dat buurtbewoners getuige zijn geweest van devoorbereiding hiervan. Zij zagen dat de situatie afweek van de norm maar belden depolitie niet, omdat zij bang waren dat het ‘toch niets was’. U hoeft niet bang te zijndat de politie direct met sirene en zwaailicht eraan komt. De centralist die de 1-1-2-melding aanneemt zal u vragen wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan eeninschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten erheen te laten gaan.

1-1-2 bellen heeft zin!

Een belangrijk deel van de (heterdaad)aanhoudingen die de politie doet, is na 1-1-2-meldingen van burgers! Het aanhouden van een inbreker op heterdaad is zoveel gunstiger dan een inbraak achteraf oplossen. Niet alleen voor het (potentiële) slachtoffer van de inbraak, maar ook voor de politie. Het is moeilijk om inbraken op te lossen, zeker als er geen getuigen of sporen van de inbreker zijn.

Bron: www.politie.nl

Huisregels in de WhatsApp-groep

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;

Deelnemers zijn woonachtig in de buurt/straat waar de groep actief is;

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:

 

S Signaleer Merk een verdachte situatie op
A Alarmeer Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat je ziet:
– persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte engezicht
– voertuigkenmerken als kleur, merk, type en kenteken
A App Deel je waarneming met de groep en meld dat je hebtgealarmeerd. Zo
voorkom je een regen van 112-meldingen.
R Reageer Spreek bijv. de verdachte persoon aan, mits het veilig is en zonder risico! Of
loop of fiets langs de verdachte persoon/situatie. Als meerdere buurtbewoners
dat doen is de kans groot dat de verdachte persoon vertrekt.De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannenverstoren.

 

Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;

Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ookgeen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van eenvoertuig;

Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. hetverstrekken van een

signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ookgoed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het typeen het kenteken;

Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld isen niet voor onderling contact/privéberichten.

Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.

 

This entry was posted in Whatsapp buurtpreventie. Bookmark the permalink.