Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 2017

Kampen, 28  maart 2018

Geachte leden van de wijkvereniging Hagenbroek,

Inleiding

Voor u ligt de bij de wet verplichte toelichting op de balans en de Winst- en verliesrekening. De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar de balans en de winst- en verliesrekening een onderdeel van zijn. De algemene ledenvergadering zal deze balans moeten goedkeuren. De Wijkvereniging heeft in de ledenvergadering van 2004 besloten een kascommissie in te stellen. Deze kascommissie controleert de financiën van de Wijkvereniging indien er geen accountantsverklaring zal worden afgelegd. Om te zorgen dat deze commissie haar taak goed kan uitvoeren, is het bestuur verplicht de commissie alle stukken die men nodig heeft beschikbaar te stellen. Dit heeft de Wijkvereniging dan ook gedaan. Hieronder vindt u de toelichting op de financiële stukken van de Wijkvereniging. Ondergetekende is penningmeester van de wijkvereniging.

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Opbrengsten

De wijkvereniging had in 2017 inkomsten uit contributie. De leden betaalden in 2017 in totaal 715,00 euro aan contributie aan de vereniging.

Ultimo 2017 had de vereniging een debiteurenstand van € 0.

De ingeslagen weg van debiteurenbenadering (ledenadministratie separaat door bestuurslid Jan van der Molen) heeft succes en zal worden gecontinueerd. In 2017 heeft de Wijkvereniging wederom een wijkbijeenkomst georganiseerd.De totale opbrengsten bedragen in 2017  € 718,65

 Uitgaven

De Wijkvereniging heeft als gevolg van een toenemende omvang van haar taken (organiseren wijkavond) een stijgend uitgavenpatroon, dat overigens in balans is met de (stijgende) omvang van de inkomsten. Het bestuur streeft naar zelfredzaamheid, maar zal voor het organiseren van wijkavonden afhankelijk blijven van de gemeente. Met de gemeente is voor 2017 de afspraak gemaakt dat kosten voor het organiseren van bijvoorbeeld een wijkavond kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.

Totale uitgaven voor het jaar 2017 € 921,12.

Het saldo

De Wijkvereniging heeft op 31 december 2017 een negatief resultaat van € 202,47. Dit resultaat komt ten laste van de algemene reserve. Het geeft aan dat subsidie van de  gemeente noodzakelijk is om in de toekomst zaken zoals de wijkavond te kunnen blijven organiseren.  In 2017 vindt er een herverdeling van subsidies plaats onder de wijkverenigingen. Resultaat van deze herverdeling is dat aan de vereniging in 2018 een subsidie is verstrekt van  € 1000,00.

Kascontrole.

De kas is door de commissie op 28 maart 2017 gecontroleerd en in orde bevonden ten blijke waarvan zij de originele jaarstukken voor akkoord en gezien hebben ondertekend (desgewenst ter inzage).

Conclusie

Ook in het jaar 2017 staan de financiën van de Wijkvereniging er gezond voor. Ook in 2018 zal worden getracht de debiteurenstand goed te bewaken. Er wordt nog steeds spaarzaam omgegaan met het inzetten van reserves. Dit mede omdat het niet zeker is hoe het subsidiebeleid van de gemeenten zich gaat ontwikkelen.  De ontvangen inkomsten zullen ook in  2018 worden ingezet voor het organiseren van de wijkavond en de bekostiging van de vaste lasten. Derhalve het advies de contributie op € 5,- te handhaven.

Tot zover de toelichting over de balans en de winst en verliesrekening over 2017

Namens het bestuur,

Penningmeester Hannie Wijnhoud

 

Balans van Wijkvereniging Hagenbroek per 31/12/2017

Debet Credit
Kas  €      2.293,48 Algemene reserve  €                            2.293,48
Debiteuren
Totaal:         2293,48 Totaal:  €                            2293,48

 

 

 

 

Winst en verliesrekening Wijkvereniging Hagenbroek per

12-31-2017

Lasten:  
drukkosten € 352,82
wijkavond € 303,39
website Hagenbroek.nl € 32,84
bestuurskosten/kantoorart. € 31,45
Rabobank € 200,62
Totaal lasten: 921,12
 
Baten:  
afrondingsverschil € 3,29
Contributie Wijkvereniging Hagenbroek: € 715,00
Rente Baten € 0,36
Totaal baten: 718,65
 
 
resultaat  2017: -€ 202,47
 
resultaat komt ten laste van dealgemene reserve
 
r/c saldo per 31/12“ € 535,76
spaarsaldo per 31/12 € 1.757,72
2.293,48
 

Handtekeningen: kascommissie

 

Mw. Vera Veenstra           _______________________________   Datum:

 

Dhr. Eduard de Vries       _______________________________   Datum:

 

This entry was posted in Jaarverslagen. Bookmark the permalink.