Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Bestuurssamenstelling op 31-12-2017

Voorzitter: Renate van der Velde-Buist

Secretaris: Vincent Agema

Penningmeester: Hannie Wijnhoud

Ledenadministrateur: Jan van der Molen

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Kascommissie

De kascontrolecommissie 2017 bestaat uit mevrouw V. (Vera) Veenstra en de heer E. (Eduard) de Vries, aftredend.

Ledental

Het ledenaantal op 01-01-2017 bedroeg 126 ; per 31-12-2017  was het aantal toegenomen tot  143 leden (een toename van 17 leden).                                                                                                                                                        Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd: op 31-01-2017, 21-02-2017, 21-03-2017, 03-10-2017 en 21-11-2017.

ALV

Op de ledenvergadering van 10 april 2017 waren 27 personen aanwezig, inclusief onze wijkverbinder Julian Aarten en onze wijkagent Harm Botter, en het bestuur.

 Overige activiteiten

Daarnaast zijn er de volgende bijeenkomsten en activiteiten geweest, waaraan het bestuur heeft deelgenomen:

19-01-2017: overleg met wijkwethouder Bort Koelewijn

13-2-2017: mailing Whatsapp groepen

16-02-2017: herijking subsidies (aanvraag subsidie)

13-03-2017: wijkavond Zorg in de wijk

08-05-2017: informatieavond gemeente m.b.t. Whats-app groep

25-09-2017: informatieavond gemeente groenstroken

29-10-2017: mailing: AED

25-10-2017: Postbusactie (houd de brievenbus in de wijk!)

15-11-2017: bewonersavond groenstrook

Bestuursactiviteiten:

De volgende onderwerpen hebben de nodige aandacht gevergd c.q. vergen nog steeds  aandacht:

  • de verkeerssituatie in de wijk (specifiek Prismaschool, dr. Kolfflaan en Nijverheidsstraat);
  • de organisatie van een wijkbijeenkomst (24-09-2018)
  • het (onderhoud van het) openbaar groen c.q. gemeentelijke groenstroken en de inrichting daarvan;
  • Buurtpreventie: What’s App groepen, plaatsing preventiebordjes ingang wijk.
  • Ongedierte (rattenbestrijding)
  • herinrichting Prismaplein 14

 

Vincent Agema, secretaris Wijkvereniging Hagenbroek

Kampen, maart 2017

 

This entry was posted in Jaarverslagen. Bookmark the permalink.