Notulen ALV april 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Notulen

ALV Wijkvereniging Hagenbroek  Locatie: VZOD        Datum: 10 april 2017

Aanwezig: 27 personen inclusief voltallig bestuur

Afwezig met kennisgeving:  J. v.d. Herk, Fam v.d. Berg, Wiegersma, Rodenhuis

en wijkwethouder dhr B. Koelewijn

De notulen, het jaarverslag en het financiële verslag van 2016 konden voorafgaand aan de vergadering worden ingezien en waren eveneens via de website van de vereniging digitaal beschikbaar.

 1.Opening voorzitter

De voorzitter, Renate van der Velde- Buist, opent de vergadering om 19:33 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Daarbij worden in het bijzonder genoemd:

–          de aanwezige ereleden;

–          de (nieuwe)  wijkverbinder dhr. Julian Aarten; en

–          de wijkagent Harm Botter.

De voorzitter heet tevens alle nieuwe leden welkom die voor het eerst kunnen deelnemen aan deze ALV als gevolg van de geografische uitbreiding van de wijk (Sint Nicolaasdijk, Nijverheidsstraat, etc.). De wijkagent en de wijkverbinder stellen zich in het kort even voor.

2.Notulen ALV 2016

De notulen van de ledenvergadering van 11 april 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend.

3.Jaarverslag 2016

De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarverslag dat voorafgaand aan de vergadering is uitgedeeld (en op de website was gepubliceerd). Het verslag en de toelichting door de voorzitter geven geen aanleiding tot het stellen van vragen.

4. Financieel jaarverslag 2016

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Vincent Agema.   De penningmeester geeft aan dat de vereniging er financieel goed voorstaat. Het jaar is – met verwijzing naar het financieel jaarverslag – met een gering positief resultaat afgesloten. Er is derhalve geen reden  om de contributie voor kalenderjaar 2018 te verhogen. De penningmeester wijst tevens op de ledenaanwas (130 leden per ultimo 2016).  Dit onder meer als gevolg van de geografische uitbreiding van de wijkvereniging. De gemeente heeft op dit moment het subsidiebeleid in revisie. Dit kan betekenen dat de wijkvereniging in de toekomst aanspraak kan maken op subsidie. Het bestuur staat hierover in nauw contact met de gemeente en wacht de ontwikkelingen af.

5.Verslag van de Kascommissie / kascontrole

De heer F.M. Mulder neemt namens de commissie het woord en vertelt de leden dat de administratie in orde is bevonden. Samen met de heer E. de Vries brengt hij positief advies uit Daarmee wordt decharge verleend aan de penningmeester.

6. Benoeming leden Kascommissie 2017

De heer F.M. Mulder treedt af.  In zijn plaats wordt mw. V. Veenstra benoemd. De heer E. de Vries geeft aan nog een jaar zitting te willen nemen in de commissie.

7. Vaststelling hoogte contributie 2018

Het voorstel om de contributie ongewijzigd op 5 Euro te laten wordt unaniem goedgekeurd door de leden.

8. Benoeming bestuursleden en herschikking functies

De beoogde nieuwe bestuursleden Thea Agema-Schilder en Hannie Wijnhoud stellen zich in het kort aan de leden voor. Thea wordt algemeen bestuurslid en Hannie volgt Vincent Agema op als penningmeester. Vincent Agema wordt secretaris.  Renate van der Velde-Buist blijft voorzitter. Jan van der Molen blijft aan als algemeen bestuurslid (met bijzondere taak de ledenadministratie).  De voordracht van de nieuwe bestuursleden en de herschikking van de functies worden unaniem aanvaard door de leden.

9. Overig

Verkeersregulering Dr Kolfflaan

De wijkverbinder krijgt het woord Hij presenteert in het kort de uitkomsten van recent gehouden verkeersmetingen in Hagenbroek tussen 13/3 en 19 /3 2017.  Daarbij is gekeken naar o.a. hoe zwaar het voertuig is en hoe snel wordt gereden.   Daarbij is geconstateerd dat per 24 uur 13 zware voertuigen door de wijk gaan (inclusief buslijn 11).  Er wordt gemiddeld 46 km per uur gereden en 85% rijdt te hard Dit komt volgens de wijkverbinder voornamelijk door bestemmingsverkeer (mensen uit de eigen wijk). De wijkagent merkt hierbij op dat handhaving niet of nauwelijks mogelijk is omdat de wijk technisch niet voldoet aan de eisen die gelden voor een 30 km zone.

De toelichting van de wijkverbinder roept diverse vragen op uit de zaal:

  • klopt het aantal vrachtwagens (13) wel? Alleen buslijn 11 is al minimaal verantwoordelijk voor dat aantal.
  • Is het plaatsen van drempels een oplossing? Tijdens de vergadering worden de voor- en nadelen van drempels door diverse leden vanuit de zaal toegelicht.
  • Kan in de Nijverheidsstraat ook een meting worden gehouden? De voorzitter geeft aan dat bovenstaande tijdens het eerstvolgende wijkoverleg wordt besproken. Ook de wijkverbinder gaat de meetresultaten nogmaals bekijken en komt daarop terug bij het bestuur. Hij zal tevens aandacht schenken aan de Nijverheidsstraat.

Ratten(plaag)?

Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat de overlast met ratten toeneemt in de wijk. De heer Zwanepol, verantwoordelijke bij de gemeente, geeft aldus de wijkverbinder het nadrukkelijke advies geen dieren te voeren.  Brood aan de eenden voeren, et cetera zorgt ervoor dat het aantal ratten toeneemt. Ook heeft de gemeente informatie verspreid bij de bewoners aan het IJsbaanpad.   Uit de zaal komt de vraag of niet over de hele wijk de informatie huis aan huis moet worden verspreid of dat mensen niet via een paginagrote advertentie in bijvoorbeeld weekblad De Brug worden geïnformeerd. De wijkverbinder neemt dit in overweging.

Uit de zaal komt tevens de vraag of de gemeente ook aan bestrijding doet zoals in Zwolle ook gebeurt. De wijkverbinder geeft aan dat dit moeizaam gaat (gif resistentie) en is van mening dat alles toch valt of staat met het wegnemen van ‘zwerfvoedsel’. Ook moet worden gekeken of het riool stuk is.  De voorzitter geeft aan dat een brede aanpak bestaande uit actieve en passieve bestrijding waarschijnlijk het meest optimaal zal werken. Uit de zaal komt richting de wijkverbinder de suggestie de scholen te betrekken in het tegengaan van ‘zwerfvoedsel’. De wijkverbinder geeft aan dit op te pakken.

Whatsapp groepen

Initiatief voor Whatsapp groepen is vorig jaar opgestart door de wijkvereniging. Inmiddels heeft de gemeente dit in de persoon van Tamara Pietersz ook opgepakt. Zij heeft als taak de groepen te coördineren en te ondersteunen.

Er zijn inmiddels de volgende groepen:

–          dr. Kofflaan  (in opbouw)      bekend bij bestuur

–          Frans Walkatehof                  bekend bij bestuur

–          Toon Slurinkhof

–          Nijverheidsstraat                   bekend bij bestuur

–          Sint Nicolaasdijk                   bekend bij bestuur

–          Burg. Oldenhoflaan               bekend bij bestuur

Mw Juffer (beheerder van een groep), woonachtig aan de Nijverheidsstraat, stelt dat de groep goed werkt. Duidelijke regels met wat wel en mag zijn nodig. Ook kunnen stickers worden besteld die op ramen en deuren kunnen worden geplakt.

Wat betreft de gewenste buurtpreventieborden geldt de gemeentelijke voorwaarde dat er eerst dekking over de hele wijk moet zijn. Tamara Pietersz gaat dit coördineren.  De wijkverbinder zal daarin ook ondersteunen evenals de wijkagent.

 Thema’s voor de wijk

Tijdens de vergadering worden geen nieuwe thema’s aangedragen. De wijkvereniging blijft zich inzetten overeenkomstig haar statutaire doelstelling.

10. Rondvraag

**Tijdens de rondvraag geeft de heer Selles aan dat er 80 woningen gerenoveerd gaan worden. Dit betreft de Frans Walkatehof en de Burg. Oldenhoflaan. De heer Selles zit in de klankbordgroep. Dit gaat gefaseerd worden uitgevoerd. In de zaal wordt opgemerkt of het bestuur de gemeente wil wijzen op extra overlast van werkverkeer bij de scholen. Dit was onder controle maar de renovatie zal leiden tot meer verkeer op de weg. De wijkverbinder neemt deze taak op zich en houdt contact met de wijkvereniging.

**Een bewoner meldt een probleem met de lediging van ondergrondse containers. Er wordt bij hem geld afgeschreven terwijl geen lediging plaatsvindt. De betrouwbaarheid van het systeem wordt tijdens de ALV in twijfel getrokken. Is misbruik mogelijk? De wijkverbinder gaat hier achteraan en koppelt terug aan het bestuur.

**Is er een AED kastje in de wijk? Bij Vitree is er een kastje, maar daar kun je alleen onder kantoortijden gebruik van maken. De wijkverbinder wijst op www.hartslagnu.nl daar staan alle kastjes op vermeld en kun je ook nieuwe kastjes plaatsen.

**Bij de Prismaschool neemt helaas de verkeersdrukte weer toe in de spits. Dit gaat ten koste van vooral de schoolgaande jongeren en fietsers. De wijkagent verzoekt de leden hem hierover te contacten en zo nodig te voorzien van foto’s. Hij gaat kijken of er weer meer handhavend kan worden opgetreden.

**Voorts lijkt het oversteekpunt bij de VIA school (polderkant) in de praktijk niet veilig te zijn. Er mist feitelijk een vluchtheuvel in het midden. Ook dit zal nader worden onderzocht door de wijkverbinder.

**De riolering in de H. Steenbeekhof is volgens de bewoners aan vervanging toe. De wijkverbinder gaat de planning opvragen. Er is hier wat gebrek aan terugkoppeling. De heer Mulder geeft aan dit eerder te hebben aangekaart bij het bestuur. Ook als het gaat om de groenvoorziening bij hem in de H. Steenbeekhof. Dat is op dit moment een rommeltje. De voorzitter geeft aan binnenkort ter plekke poolshoogte te komen nemen bij de heer Mulder.

**Tot slot wordt vanuit de zaal aangegeven dat recent putten zijn opgehoogd in de dr. Kolfflaan en dat de gemeente ondanks de beperkte middelen toch beplanting wil plaatsen. Dat is positief.

11. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 de algemene vergadering.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Notulen. Bookmark the permalink.