Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Afwezig met kennisgeving:
– Harm Botter (wijkagent)
– Fam. Van den Berg
Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen Ledenvergadering 10 april 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel jaarverslag 2017
5. Verslag van kascontrolecommissie 2017
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018
7. Vaststellen contributie 2019
8. Herbenoeming bestuursleden
9. Overige onderwerpen
 verkeersveiligheid (o.a. dr. Kolfflaan), ‘smiley borden’;
 maatregelen tegen rattenoverlast;
 update whatsapp-groepen en borden buurtpreventie;
 herinrichting schoolplein Prisma (Plein 14);
 informatie van de wijkagent (onder voorbehoud);
 Thema aankondiging Wijkavond september 2018.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Ad 1 Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 19.34 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden en de wijkverbinder de heer Aarten.
De voorzitter meldt dat de wijkagent met kennisgeving afwezig is. Wel heeft hij de vereniging een e-mail doen toekomen. De secretaris geeft een korte samenvatting van dit e-mailbericht:
– Stand van zaken what’s app buurtpreventie, bordjes voor de wijk zijn in aantocht;
– 3 inbraken gedurende de periode 1/1/2017 – 8/4/2018. Geen daderindicatie;
– 4 aangiftes vernieling (2017);
– 177 geregistreerde incidenten (overlast jeugd, geluid, et cetera).

Ad 2 Notulen Ledenvergadering 10 april 2017
*Beschikbaarheid notulen Een van de aanwezige leden geeft aan de documenten niet van de website te kunnen downloaden. Naar mening van de voorzitter zijn de documenten beschikbaar op de website. Deze konden daar worden gedownload. De voorzitter adviseert nogmaals de website te raadplegen.

*Riolering Henk Steenbeekhof Grondexploitatie, budget gebruikt om riolering aan te pakken? Is het toegezegd dat hele wijk wat betreft de riolering zal worden aangepakt? Aan de hand van deze vragen heeft het bestuur de documenten ter zake, voor zover beschikbaar, bestudeerd. De belofte dat de riolering in de hele wijk zal worden aangepakt blijkt niet uit de stukken. In 2022 is de volgende schouw en zal worden bezien of de Henk Steenbeekhof in aanmerking komt. De wijkverbinder voegt daar aan toe dat het hoofdriool in de straten jaarlijks wordt gecontroleerd. Voldoet het riool aan de eisen?  Het hoofdriool voldoet, zo ook in de Henk Steenbeekhof. Wel is de parkeerplaats verzakt. Deze komt voor in het onderhoudsplan van de gemeente. Als het gaat om de rioolaansluiting naar de betreffende woning geeft de wijkverbinder aan dat dit de verantwoordelijkheid is voor de gemeente, zodra deze afsluiting afbreekt van het hoofdriool. De wijkverbinder geeft als advies mee: Het is verstandig altijd eerst contact op te nemen met de gemeente om te kunnen vaststellen wie verantwoordelijk is en wie vervolgens de kosten moet betalen. Geef de hersteller niet zomaar opdracht.

*AED kastjes  Deze zijn er nu ook op de andere plek in de wijk beschikbaar (niet alleen bij Vitrae). Voor een actueel overzicht kan worden gekeken op www.hartslagnu.nl

*Oversteekpunt (de heer Selles)  De heer Selles heeft zowel met de wijkagent als met de provincie gebeld. Men vindt een aanpak van het oversteekpunt (plaatsen vluchtheuvel) niet nodig, aangezien deze voor fietsers is bedoeld en niet voor voetgangers. Volgens de heer Selles klopt dit niet. Veel asielzoekers moeten bijvoorbeeld oversteken op een gevaarlijk punt. Dit zou toch voor de gemeente een punt van zorg moeten zijn. Volgens de wijkverbinder is de provincie beheerder van dit kruispunt en kan de gemeente niet veel uitrichten. De voorzitter geeft aan dit nog eens nader te willen bestuderen en dat het bestuur vervolgens beslist of zij ook nog eens een brief stuurt aan de provincie. De wijkverbinder geeft aan het hetzelfde te zullen doen vanuit de gemeente.

*beplanting in de wijk  De heer Mulder geeft aan dat er niets meer aan de beplanting wordt gedaan. De voorzitter geeft aan dat er hierop aanzienlijk is bezuinigd gedurende de laatste jaren. Hagenbroek is uitbesteed aan Impact. Willen we als wijk een beter onderhoud, dan is dat een politiek punt.Te hoge bomen aan de Marinus Postlaan? Dit is met de wijkwethouder besproken. Is dit gevaarlijk? De gemeente vindt van niet. Dit blijft een lastige discussie.

Ad 3 jaarverslag 2017
De secretaris geeft een samenvatting van het vooraf beschikbaar gestelde jaarverslag.
De wijkverbinder merkt ter aanvulling op dat er ook een overlegmoment met de gemeente is geweest in november (2017). Dit overleg moment staat niet in het jaarverslag gemeld.
De leden hebben verder geen vragen.

Ad 4 Financieel jaarverslag 2017
De penningmeester geeft een korte toelichting op het vooraf beschikbaar gestelde financieel jaarverslag. De leden hebben geen vragen.

Ad 5 Verslag van kascontrolecommissie 2017
Vera Veenstra en Eduard de Vries (kascommissie) zijn allebei aanwezig. De voorzitter geeft Vera Veenstra het woord. Vera Veenstra brengt verslag uit van de kascontrole. Alles is in orde en ziet er keurig uit. Aansluitend wordt door de vergadering algehele decharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid.

Ad 6 Benoeming leden kascontrolecommissie 2018
Eduard de Vries is (verplicht) aftredend na 2 jaar onderdeel uit te hebben gemaakt van de commissie. Vera Veenstra geeft aan nog een jaar zitting te willen nemen. De heer Frans Mulder geeft aan toe te willen treden tot de kascommissie. De leden gaan hiermee akkoord. De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan de (toetredende) leden van de kascommissie.

Ad 7 Vaststellen contributie 2019
De contributie voor 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5,–

Ad 8 Herbenoeming bestuursleden
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. De zittingstermijn van de bestuursleden is vier jaar, maar het is mogelijk meerdere zittingstermijnen te vervullen in het bestuur. In 2017 waren Vincent Agema en Jan van der Molen aftredend. Per abuis is vorig jaar vergeten de aftredende leden te herbenoemen. In 2018 is Renate van der Velde aftredend. De genoemde bestuursleden zijn allen herkiesbaar. Het bestuur stelt ter vergadering dan ook voor genoemde personen voor een periode van vier jaar te herbenoemen. Genoemde bestuursleden worden door de vergadering benoemd.

Ad 9 Overige onderwerpen
 verkeersveiligheid;
*verkeersveiligheid (o.a. dr. Kolfflaan), smileyborden  Dit betrof ook de Nijverheidsstraat. De uitkomsten van de tellingen waren wonderlijk te noemen. Het overleg met gemeente heeft opgeleverd dat er meer smileyborden beschikbaar komen. Binnenkort kan Hagenbroek die borden in de wijk verwachten.
*De oversteek (bij Garage Pouw/ Ambachtsstraat) naar het nieuwe winkelcentrum (Aldi, Action, et cetera) is gevaarlijk. Er ontbreekt van alles. Er is geen logische/veilige weg die een voetganger of fietser vanuit de wijk kan nemen naar het winkelcentrum (en vice versa).

*De verkeersveiligheid bij de Prisma School blijft een punt van aandacht. Gevaarlijke situaties blijven zich voordoen. Ouders gaan op een gevaarlijke plek staan, bijvoorbeeld op het fietspad. Ergo: men blijft parkeren op plekken waar het niet mag. Verkeerstechnisch zou het na de aanpassingen (kiss en ride) moeten zijn geregeld. Het is nu een kwestie van handhaving. Aan tafel wordt het idee geopperd om paaltjes op de stoep te plaatsen op plekken waar (geparkeerde) auto’s echt een gevaar vormen voor het verkeer, bewoners en de scholieren. Blijf gevaarlijke en ongewenste situaties melden bij de gemeente is het advies van de wijkverbinder. De wijkverbinder neemt de opmerkingen ter harte en neemt deze mee.
De secretaris geeft aan dat het ontsluitingsplan (een weg die Hagenbroek kan ontsluiten via Baanzicht) al eens is besproken met de toenmalige wethouder Treep. Dit zonder succes. Een nieuwe gemeente raad geeft nieuwe kansen. Het bestuur geeft aan dat zij de mogelijkheid tot ontsluiting onder de aandacht blijft brengen van de gemeente.

 maatregelen tegen rattenoverlast;
Dit onderwerp is meerdere keren onder de aandacht gebracht. Henk Zwanepol is verantwoordelijk binnen de gemeente. De gemeente is een brede campagne gestart. Zo staat er wekelijks een advertentie in De Brug.
De wijkverbinder geeft nogmaals aan: niet alleen door gif krijg je de overlast onder controle. Burgers moeten ook uitkijken met het voeren van beesten. Een bordje ‘verboden te voeren’ op de kwetsbare plekken (waterkant, bankjes IJsbaanpad) zou een welkome aanvulling zijn in het kader van de bestrijding van ratten. De voorzitter geeft aan dat dit niet of nauwelijks werkt. Bekend is bijvoorbeeld dat (sommige) bewoners van Baanzicht etensresten over het balkon gooien. Daarnaast mag niet worden vergeten dat de grote ecologische en planologische veranderingen in en rond Kampen (aanleg Reeve) impact hebben op de rattenpopulatie. Deze is voor een deel richting de stad getrokken. Grondverplaatsing heeft invloed op de populatie. De wijkverbinder erkent dit maar geeft aan dat bestrijden pas mag als alle andere voedingsbronnen weg zijn. Daarom pleit hij voor een gezamenlijke aanpak: eerst de voedingsbronnen aanpakken, daarna de actieve bestrijding (gif en rattenvallen). Het onderwerp zal door de gemeente ook bij de scholen in de wijk worden aangekaart. De wijkverbinder gaat na of het mogelijk is om links en rechts in de wijk (meertalige) posters om op te hangen. Bijvoorbeeld in Baanzicht en op scholen.

 update whatsapp-groepen en borden buurtpreventie;
Sommige leden ervaren dat zij niet worden toegelaten. De voorzitter geeft aan dat het bestuur hier weinig aan kan doen. Toelating is een taak van de beheerder die dit zelfstandig beslist. Wel is bekend dat sommige beheerders ‘streng’ zijn en graag eerst nader kennis willen maken met de verzoeker alvorens ze een verzoeker toelaten. Dit is op zich geen verkeerd uitgangspunt.

 herinrichting schoolplein Prisma (Plein 14);
Het pleintje voor de Prisma School wordt voor een deel opnieuw ingericht. Een deel is verzakt. Van de nood wordt een deugd gemaakt. Mogelijk kunnen er wat sporttoestellen worden geplaatst voor jong en oud. Het brainstormen vindt momenteel plaats onder leiding van de gemeente. Naast jongerengroepen, de scholen en de gemeente, neemt het bestuur ook deel aan dit overleg. Het bestuur stimuleert de sportieve plannen, maar is waakzaam voor mogelijk overlast voor bewoners (geluid, verlichting et cetera).

 Thema aankondiging Wijkavond september 2018.
De eerstvolgende wijkavond wordt gehouden op 24 september 2018. Het (voorlopige) thema is ‘veiligheid binnen het huis’.

Ad 10 Rondvraag

*De heer Mulder geeft aan dat het voetpad van baanzicht naar het sportpark moet worden aangepakt. Dit wordt herkend door de wijkverbinder.

*Mw. Wijnhoud: Honden uitlaten zonder zakjes langs de binnenweg. Tussen de Wiersemahof/ Hilbert van Dijkstraat worden veel honden uitgelaten. Kan er geen bak komen om ‘het hondenafval’ te kunnen dumpen? Het risico op een bekeuring is kennelijk niet
dreigend genoeg. Kunnen er meer afvalbakken komen?

*De heer Barens: De ondergrondse container kraakt en piept. Hoe is het onderhoud geregeld? Kan er iets aan worden gedaan? De wijkverbinder geeft aan dit mee te nemen.

Ad 11 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.23 uur de vergadering. Ze dankt een ieder hartelijk voor zijn of haar komst.

Vincent Agema (secretaris)

This entry was posted in Notulen. Bookmark the permalink.