Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Bestuurssamenstelling op 31-12-2018

Voorzitter: Renate van der Velde-Buist

Secretaris: Vincent Agema

Penningmeester: Hannie Wijnhoud

Ledenadministrateur: Jan van der Molen

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Kascommissie

De kascontrolecommissie 2018 bestaat uit mevrouw V. (Vera) Veenstra (Aftredend) en de heer F. (Frans) Mulder.

Ledental

Het ledenaantal op 01-01-2018 bedroeg 143; per 31-12-2018 was het aantal eveneens 143.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft 4 keer formeel vergaderd: op 10-01-2018, 19-02-2017, 14-05-2018, 26-11-2018. Op 30-08-2018 is informeel vergaderd (niet genotuleerd).

ALV

Op de ledenvergadering van 9 april 2018 waren 23 personen aanwezig, inclusief het bestuur en wijkverbinder Julian Aarten.

Overige activiteiten

Daarnaast zijn er de volgende bijeenkomsten en activiteiten geweest, waaraan het bestuur heeft deelgenomen:

27-3-2018  deelname  werkgroep inrichting Plein 14 (Prismaschool)

24-4-2018  deelname werkgroep inrichting Plein 14

24-9-2018  Wijkavond Digitale Veiligheid

Doorlopend: afstemming met de gemeente (actiepunten voortvloeiende uit ALV 2018)

Bestuursactiviteiten:

De volgende onderwerpen hebben de nodige aandacht gevergd c.q. vergen nog steeds  aandacht:

  • de verkeerssituatie in de wijk (specifiek Prismaschool, dr. Kolfflaan en Nijverheidsstraat);
  • de organisatie van een wijkbijeenkomst;
  • het (onderhoud van het) openbaar groen c.q. gemeentelijke groenstroken en de inrichting daarvan;
  • Ongedierte (rattenbestrijding)

Kampen, maart 2019

Vincent Agema, secretaris Wijkvereniging Hagenbroek

This entry was posted in Jaarverslagen. Bookmark the permalink.