Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Kampen, maart 2019

Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek

Inleiding

Voor u ligt de – bij de wet verplichte-  toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar dit een onderdeel van is.

Er is geen accountantsverklaring, dus een in de ALV aangestelde  kascommissie controleert de financiën. Het bestuur is verplicht de commissie alle stukken, die men voor de controle nodig heeft, beschikbaar te stellen. Dit heeft plaatsgevonden en hieronder vindt u de toelichting op de financiële stukken van de Wijkvereniging, ondertekend door de penningmeester.

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Inkomsten

De Wijkvereniging had in 2018 inkomsten uit contributie. De leden betaalden 690 euro aan contributie. De gemeente verstrekte 1000 euro aan subsidie, dus in totaal 1690 euro

Uitgaven

De wijkvereniging heeft vanwege haar taken uiteraard uitgaven, wat nog steeds in balans is met de inkomsten. Het bestuur streeft naar zelfredzaamheid, maar zal voor het organiseren van wijkavonden afhankelijk zijn van de gemeente. De wijkvereniging wordt met ingang van 2018 voorzien van subsidie gebaseerd op een ingediend budgetplan van de Wijkvereniging. De uitgaven in 2018 bedroegen in totaal  1104,88 euro

Het saldo

De wijkvereniging heeft per 31 december 2018 een positief resultaat van  € 585,12, wat ten goede komt aan algemene middelen.

 Kascontrole

De kascontrole is 21 februari 2019 uitgevoerd door de commissie en in orde bevonden, zij hebben de originele jaarstukken voor akkoord gezien en ondertekend. (desgewenst ter inzage)

In 2018 staan de financiën van de Wijkvereniging er gezond voor. Ook in 2019 zal getracht worden de debiteuren stand goed te bewaken. Er wordt nog steeds spaarzaam omgegaan met het inzetten van reserves. Dit omdat het niet zeker is hoe het subsidiebeleid van de gemeente zich gaat ontwikkelen. De ontvangen inkomsten zullen ook in 2019 worden ingezet voor het organiseren van een wijkavond en de bekostiging van vaste lasten. Derhalve is het advies de contributie van €5,- te handhaven.

 

Tot zover de toelichting over de balans en de winst- en verliesrekening over 2018.

Namens het bestuur,

penningmeester Hannie Wijnhoud

 

 

Balans van Wijkvereniging Hagenbroek

per 31/12/2018

Debet                                                                                                                        Credit

Kas                       € 3863,15                                Algemene reserve     € 3863,15

Debiteuren

 

Totaal                   € 3863,15                                    Totaal                    € 3863,15

Winst- en verliesrekening  Wijkvereniging  Hagenbroek per  31/12/2018

Lasten:

Drukkosten                                                      € 503,97

wijkavonden                                                        291,48

website Hagenbroek                                             72,60

bestuurskosten/kantoor art.                                      8,40

Rabobank                                                            228,43

Totale lasten:                                                  € 1104,88

Baten:

Contributie Wijkvereniging Hagenbroek        €  690

Subsidie gemeente Kampen                             € 1000

Totale baten:                                                  € 1690

Resultaat 2018                                                 €  585,12

Komt ten laste van de algemene reserve

r/c saldo per 31/12                                            € 1116,82

spaarsaldo per 31/12                                         € 1757,90

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Jaarverslagen. Bookmark the permalink.